ZİKREDENLER NEDEN AZAP GÖRECEK

Cabir b. Abdullah (R.A.) Resül-i Ekrem’den rivayetinde, Resül-i.

Ekrem şöyle buyurmuştur:

«Allahü Teala bir Melek’e:

— Falan kasabanın altını üstüne çevir, diye vahyetti. Melek;

— Ya Rab, onların içinde Sana bir defa olsun isyan etmeyen fa-

lan zat vardır, dedi. Allahü Teala:

— Onu da, onları da altüst et! Zira onun yüzü bir defa olsun

benim rızam uğrunda onlara ekşimemiştir, buyurdu» (996).

Aise (R.A.) Resül-i Ekrem’den (S.A.V.) şöyle rivayet etmiştir: Re-

sül-i Ekrem:

«İçinde Peygamberler gibi ibadet eden onsekizbin kişi bulunan

bir memlekete azab olunmuştur». Dinleyenler:

— Bu nasıl oldu? diye sorduklannda, Resül-i Ekrem:

— Çünkü onlar Allah için gazab etmedi, marufu emredip mün-

kerden nehyetmediler, buyurdu.

Urve, babası Zübeyr’den rivayetinde, Musa Aleyhisselam:

— Ya Rab, hangi kulun senin için daha sevimlidir? diye sordu.

Allahü Teala:

— Gerges kuşu arzusunun peşine koştuğu gibi, benim rızam uğ-

runda sür’atle koşanları ve çocuk memeyi takîb eder gibi, salihleri ta-

kîb edenleri ve haramlar karşısında kaplanlar gibi kükreyenleri se-

verim, buyurdu.

Ebü Zer’in (R.A.) rivayetine göre Ebü Bekir (R.A.) Resül-i Ek-

rem’e:

— Müşrikler ile savaştan başka bir savaş var mı? diye sordu. Re-

sül-i Ekrem:

(996) Taberahî «Evsat»ında ve Beyhakî «Şuabü’l-İman»ında rivayet eltiler.

771 BAB – EMRÎ MARUF NEHY-I MÜNKER

—- Evet ya Eba Bekir, buyurdu ve devamla:

«Allahü Teala’nın yeryüzünde öyle mücahidleri vardır ki, bun-

lar şehîdlerden üstündürler. Bunlar diridirler, yeryüzünde gezer, yer

içerler. Allahü Teala gökteki meleklere bunlarla iftihar eder. (Resül-i

Ekrem’in zevcesi)Ümmü Seleme Resül-i Ekrem’e karşı süslendiği gi-

bi,Cennet de bunlar için süslenir» buyurdu. Ebü Bekir:

— Bunlar kimdir? diye sordu, Resül-i Ekrem:

— Marufu emredip münkerden nehyeden, Allah için sevişip, Al-

lah için buğuzedenlerdir, buyurdu. Sonra devamla:

«Nefsim kudret dinde olan Allah’a yemîn ederim ki, bunlar şe-

hidlerden daha üstün köşklerdedirler. Her birinin köşkünün Yakut’-

tan ve yeşil Zeberced’den yapılmış üçyüzbin kapusu vardır. Her kapu-

da nur vardır. Her birinin gözü ve gönlü tamamen efendisine bağlı

üçyüzbin Hurisi vardır. Her ne zaman bunlardan birine iltifat eder

ve bakarsa, hemen o, falan vakitte emr-i maruf ve nehy-i münker et-

tiğini kendisine hatırlatır», buyurdu.

Ebü Ubeyde b. el-Cerrah (R.A.) Resül-i Ekrem’e:

— Allah katında şehitlerin en keremlisi hangisidir? diye sordu-

ğunda, Resül-i Ekrem:

— Zalim bir valiye karşı adamın biri kaltapta marufu emredip

münkerden onu nehyeder, o da üuna karşı bu adamı öldürürse, işte

şehidlerin en keremlisi budur. Şayet bu adamı löldürmezse, ondan son-

ra bu adam ne kadar yaşarsa yasasın, günahı yazılmaz, (997) buyurdu.

(997) Bezzar rivayet etmiştir.

İMAM GAZALİ

770 ÎHYAU -ULÜMÎ’D – DÎN – Cilt: 2 – RUB U’L – ADAT

36 views

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir